Vyberte stránku

Obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky pro obstarání prodeje (dále jen obchodní podmínky“) upravují v souladu s §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vztahy mezi zájemcem o prodej zboží (dále jen Komitent“), a obstaravatelem prodeje (dále jen Komisionář“).
 • Komisionářem je Zoltán Kollárovič, sídlem Hanáckého pluku 1153/4, 779 00 Olomouc, IČ: 87826330, DIČ: CZ8707219378. Kontaktní údaje jsou email: info@mercatino.cz a telefon: +420 730 695 909.
 • Komitentem je každá fyzická osoba, která jedná s komisionářem mimo rámec svého povolání za účelem obstarání prodeje zboží.
 • Pojmem „Zboží se rozumí věc určená ke komisnímu prodeji.
 • V Smlouvě o obstarání prodeje je možno sjednat podmínky odchylné od obchodních podmínek. Taková ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

2. Posouzení prodejnosti zboží, cenotvorba a doprava zboží

 • Komisionář si vyhrazuje právo nepřijímat do prodeje neprodejné zboží. Za neprodejné lze považovat zboží s většími známkami poškození, či s jíními zjevnými vadami.
 • Prodejnost zboží komisionář posuzuje dle formuláře k prodeji vyplňovaném komitentem na internetových stránkách „www.mercatino.cz“, nebo jiným obdobným způsobem.
 • Komisionář se spojí s komitentem do 3 pracovních dní a sdělí mu, zda má o prodej zboží zájem. Pokud komisionář komitenta v této lhůtě neinformuje, má se za to, že o přijetí zboží do prodeje nemá zájem.
 • Prodejní cenu posuzuje komisionář podle stavu zboží a podle zkušeností s prodejem obdobného zboží.
 • Zboží komitent po domluvě dopraví do obchodu Mercatino – věci z druhé ruky. V případě většího množství zboží je jeho transport schopen zajistit komisionář.

 

3. Uzavření smlouvy a prodej zboží

 • Smlouva o obstarání prodeje vstupuje v platnost podpisy komisionáře a komitenta.
 • Komitent uzavřením smlouvy pověřuje komisionáře, aby obstaral prodej zboží nejméně za cenu, na které se smluvně dohodnou.
 • Ve smlouvě je specifikována tzv. prodejní cena, která je počáteční cenou tzv. „Holandské aukce”. Komisionář si v rámci holandské aukce vyhrazuje právo snižovat v intervalech 1 měsíce prodejní cenu zboží o 10 %.
 • V případě cennějšího zboží může komisionář poskytnout komitentovi individuální podmínky bez Holandské aukce se zafixovanou minimální prodejní cenou Zboží.
 • Jestliže se zboží neprodá do 1 roku od uzavření smlouvy, vyhrazuje si komisionář právo vyřadit a zlikvidovat takové zboží, u kterého cena klesla pod hranici 30,- Kč.
 • Komisionář si jako odměnu za obstarání prodeje nárokuje část prodejní ceny zboží.
 • Smlouva zaniká prodejem zboží nebo vyřazením zboží z prodeje.

 

4. Nárokování provize

 • U zboží s prodejní cenou do 100,- Kč si komisionář nárokuje 70 % jeho prodejní ceny a komitent má nárok na 30 % prodejní ceny.
 • U zboží s prodejní cenou nad 100,- Kč si komisionář nárokuje 50 % jeho prodejní ceny a komitent má nárok na 50 % prodejní ceny.
 • U zboží určeným komisionářem jako cenné si komisionář nárokuje 30 % jeho prodejní ceny a komitent má nárok na 70 % prodejní ceny.
 • Komitentovi je v případě prodání zboží vyplacena odpovídající částka na bankovní účet, a to každý týden v pondělí.
 • Komitent má možnost sledovat, jak velká část zboží se již prodala, pomocí zákaznického konta na stránkách „www.vecizdruheruky.cz“.

 

5. Odstoupení od smlouvy o obstarání prodeje

 • Komitent má právo zboží z prodeje stáhnout odstoupením od smlouvy. To neplatí, pokud již zboží bylo prodáno, jelikož vlastnická práva byla v takovém případě převedena na kupujícího.
 • Pokud komitent odstoupí od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření, je povinen zaplatit komisionáři poplatek ve výši 15% původní dohodnuté prodejní ceny zboží. Tento poplatek kompenzuje náklady spojené s obstaráním prodeje a skladováním zboží. Komisionář je oprávněn zboží zadržet, a to do doby úhrady kompenzačního poplatku komitentem.
 • V případě odstoupení od smlouvy je komitent povinen přemístit zboží z obchodu Mercatino – věci z druhé ruky na vlastní náklady.

 

6. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy o zprostředkování prodeje věci a jsou její nedílnou součástí.
 • Právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 • Komitent souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů nezbytných pro uzavření Smlouvy o zprostředkování prodeje věci.
 • Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že jejímu obsahu porozuměly, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
 • Veškerá ujednání mezi komisionářem a komitentem jsou v souladu s právním řádem České republiky a řídí se primárně podle něho.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 11. 2022.